3 b8a39

 

6 07035

 

بازدید مهندس مسلمی معاون شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان و هیات همراه از مرکز نوآوری فن آوری های هوشمند واحد/سه شنبه 6 آبان 99