راهنمای حضور آنالين در جلسه پيش دفاع
دانشجويان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی
از طريق سامانه وادافا


ويژه اساتيد راهنما

 ويژه اعضای هيأت تخصصی