جزئیات برگزاری جلسه پیش دفاع دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی

اعضای هیئت علمی :
🔹 هیئت تخصصی شامل ۹ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور است که کفایت یا عدم کفایت پیش دفاع با رای نصف به علاوه یک حاضر در جلسه مشخص می شود

زمان بندی جلسه :
🔹حداکثر زمان یک ساعت
🔹 توضیحات استاد راهنما ۵ دقیقه
🔹 دفاع دانشجو حداکثر ۲۰ دقیقه
🔹 نکات تکمیلی استاد راهنما ۵ دقیقه
🔹 تصمیم گیری هیئت تخصصی ۳۰ دقیقه

نحوه شرکت در جلسه :
🔹 هیئت تخصصی و استاد راهنما به صورت مجازی
🔹 با توجه به الزام حضور فیزیکی دانشجویان در جلسه پیش دفاع ، واحد های دانشگاهی موظف هستند بر اساس لیست جلسات پیش دفاع که توسط سازمان مرکزی اطلاع رسانی خواهد شد و با در نظر گرفتن تعداد جلسات پیش دفاع ، همزمان به آماده سازی مکان مناسب، تجهیزات و شرایط لازم اقدام کنند.
🔹 دانشجویان موظفند حداقل ۳۰ دقیقه پیش از شروع جلسه در محل حضور یابند
🔹 دانشجو در واحد دانشگاهی محل تحصیل و یا نزدیک ترین واحد مجری تحصیلات تکمیلی محل زندگی دانشجو با حضور نماینده از تحصیلات تکمیلی واحد به عنوان ناظر

تاریخ و نحوه برگزاری جلسه :
🔹 دبیرخانه پیش دفاع موظف است نسبت به برنامه ریزی و مدیریت جلسات پیش دفاع ، تعیین وقت برای دانشجویان و توزیع تعداد جلسات پیش دفاع در چهار بازه زمانی سال ( ۱۵ روز آخر ماه های آبان ، دی ، اردیبهشت و مرداد) اقدام کنند .
🔹 جلسات پیش دفاع تا اطلاع بعدی به صورت مجازی برگزار می شوند .

نکات قابل توجه :
🔹 دانشجویان باید مستندات خود را جهت پیش دفاع در زمان مقرر در سامانه پژوهشیار بارگذاری کنند .
🔹 دانشجو باید جهت انجام پیش دفاع مجازی دستور العمل برگزاری پیش دفاع رساله دکتری تخصصی مجازی را از سامانه پژوهشیار دریافت و مطالعه کرده و به مفاد آن دقیقا عمل کنند
🔹 دانشجویان نیز موظف هستند ضمن مطالعه فایل های آموزشی در بازه زمانی مقرر با مراجعه به سامانه برگذاری جلسات پیش دفاع (که در سامانه پژوهشیار اطلاع رسانی می شود) نسبت به درخواست و زمان مورد نظر خود اقدام کنند.
🆔@AKIAUnews