3825 4d1b4

‼️‼️ قابل توجه دانشجویان محترم:
3 مهرماه 1400(ورودی 97 و ماقبل)
4 مهرماه 1400(ورودی های 98و 99)
فرصت حذف و اضافه را از دست ندهید

💥با توجه به اینکه زمان حذف و اضافه نیمسال اول 1400-1401 در سامانه آموزشیار 3 مهرماه می باشد، نسبت به تسویه بدهی قبلی و واریز شهریه ثابت خود در سامانه اقدام عاجل بعمل آورید.
🔻دانشجویان محترمی که در این فرصت اقدام به انتخاب واحد ننمایند، مقررات آموزشی برای ایشان اعمال خواهد شد.

🆔@AKIAUnews