تقویم آموزشی 

 

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 رشته های غیرپزشکی

مشاهده
   تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 رشته های پزشکی

مشاهده
 

 

                   

   
   
     

tit01