×

خطا

There was a problem loading image 636797980357602173_md_d356d.jpg in mod_featcats
There was a problem loading image sait_236bb.jpg in mod_featcats
There was a problem loading image Untitled-1_f6435.jpg in mod_featcats
 

                                                     تقویم آموزشی 

 

  تقویم آموزشی نیمسال اول سال  تحصیلی 97-96
مشاهده
 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 رشته های غیرپزشکی

مشاهده
   تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 رشته های پزشکی

مشاهده
 

 

                   

   
   
     

tit01