تقویم آموزشی 

 

  تقویم آموزشی نیمسال اول سال  تحصیلی 97-96
مشاهده
 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 رشته های غیرپزشکی

مشاهده
   تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 رشته های پزشکی

مشاهده
 

 

                   

   
   
     

tit01