مشخصات فردی معاون علمی

نام: قاسم 

نام خانوادگی: بارانی 

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

barani baf18 26f36
   

مشخصات فردی مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام: سلمان
نام خانوادگی: امیرخان
مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: مهندسی برق

 salman 34ad5

مشخصات فردی مسئول نظارت و ارزیابی                                                                                                                         
نام: جعفر
نام خانوادگی: دوستی دیلمی 
مدرک تحصیلی:  دکتری
رشته تحصیلی: ریاضی

                                              33 e1c57
   
   

مشخصات فردی کمیسیون موارد خاص

نام: یحیی
نام خانوادگی: احمد پور


 2 eff57
   

مشخصات فردی کارگزینی هیات علمی 

نام: سلیمان
نام خانوادگی: قرایی


 garaei soleman 15c29 e0697
   

مشخصات فردی برنامه ریزی آموزشی

نام:  جواد 
نام خانوادگی: رضایی


 33199931 ef63b
   
   

مشخصات فردی مسئول امتحانات

نام : حسین

نام خانوادگی: هدایتی کتولی 

88 d36a3
   
   

مشخصات فردی مسئول ثبت نام و بایگانی 

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: زنگانه

M af391
   
   

مشخصات فردی مسئول رشته ها و گسترش

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی : نظری طناک

Aks 2fd99