مشخصات فردی معاون علمی

 نام:قاسم

نام خانوادگی:بارانی

مرتبه علمی:استادیار

 رشته تحصیلی:دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی                                            

رزومه : مشاهده  

                      

barani baf18 f04df